Контрольно-надзорная деятельность

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/9-uncategorised/35244-mpa-selskogo-poseleniya-erzovka

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/9-uncategorised/34815-obshchestvennye-obsuzhdeniya-mkpb-erzovka

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/9-uncategorised/35122-normativnye-pravovye-akty-mtk-erzovka